Allmänna Villkor


ALLMÄNNA VILLKOR
Vänligen läs dessa allmänna villkor noggrant. Dessa allmänna villkor utgör del av ett bindande avtal med Kreditbörsen Sverige AB avseende medlemskap samt tillgång till och användning av Kreditbörsen Sverige AB:s tjänster. Endast svenska näringsidkare kan ansöka om lån hos Kreditbörsen Sverige AB.

1 Allmänt 
1.1 Kreditbörsen Sverige AB (org.nr. 559020-6503), Box 396, 541 28 Skövde (”Kreditbörsen”) tillhandahåller på Kreditbörsens hemsida www.kreditborsen.com (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (såsom definierat nedan) och Kreditgivare (såsom definierat nedan), samt därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Kreditgivare och Kredittagare för att möjliggöra en effektiv process för förmedling av lån, samt att bistå parterna i låneförbindelser, med genomförande av in- och utbetalningar samt indrivning av förfallna fordringar. Endast Medlem (såsom definierat nedan) registrerad på Webbplatsen har rätt att använda Tjänsten.
1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kredittagaren avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Kreditbörsen är inte part i något kreditavtal utan är endast kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Förhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i ett särskilt upprättat kreditavtal som ingås mellan Kredittagaren och Kreditgivaren (”Kreditavtalet”).
1.3 Genom att ansöka om registrering som Kredittagare på Webbplatsen bekräftar Kredittagaren att denne tagit del av och godkänner dessa Villkor. När Kredittagarens registrering godkänts och bekräftats av Kreditbörsen blir Kredittagaren medlem på Webbplatsen (”Medlem”) och vid samma tidpunkt anses Kredittagaren ingå ett avtalsförhållande med Kreditbörsen avseende användande av Tjänsten.

2 Definitioner
Nedan angivna termer ska ha följande betydelse i Villkoren:
Användar-ID: Det användarnamn som Kredittagaren tilldelas i samband med registrering som Medlem på Webbplatsen.
Användarportal: Har den betydelse som framgår av punkt 3.3.
Bankkonto: Det bankkonto som Kredittagaren registrerar på Webbplatsen och som används för genomförande av samtliga transaktioner mellan Kredittagaren och Kreditbörsen.
Borgensåtagande: Det borgensåtagande som eventuellt har ingåtts i samband med ingåendet av Kreditavtalet, i syfte att säkerställa fullgörandet av Kredittagarens förpliktelser.
Kredit: Lån av pengar från en eller flera Kreditgivare till en Kredittagare. En Kredit består av kapitalbelopp, ränta och eventuella kostnader.
Kreditandel: Den andel av en Kredit som en viss Kreditgivare har lånat ut till Kredittagaren. 
Kreditansökan: Kredittagarens ansökan om Kredit.
Kreditavtal: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2. 
Kreditbörsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
Kreditbörsen-konto: Ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto som Kreditbörsen innehar i Medlemmarnas namn hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org.nr.502032-9081) och till vilket överföringar för Kredittagarens betalning av Krediten ska göras i enlighet med punkt 8.
Kreditdokumenten: Kreditavtalet tillsammans med eventuellt Borgensåtagande.
Kreditgivare: Fysisk person eller näringsidkare som lånar ut pengar via Kreditbörsen. 
Kreditgivarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kreditgivaren.
Kredittagare: Svensk näringsidkare som ansökt om lån. 
Kredittagarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kredittagaren.
Kundnummer: Det kundnummer som Kredittagaren tilldelas i samband med registrering som Medlem på Webbplatsen.
Meddelandeformulär: Det meddelandeformulär som finns på Användarportalen och genom vilket kontakt med Kreditbörsen sker.
Medlem: Har den betydelse som framgår av punkt 1.3. 
Samarbetsbank: Den bank som Kreditbörsen har anlitat för att genomföra begärda transaktioner.  
Tjänsten: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1. 
Villkoren: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2.
Webbplatsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.

3 Medlemskapet
Kundnummer
3.1 Varje Medlem tilldelas ett Kundnummer vilket används för att identifiera Kreditgivaren samt Kredittagaren i meddelanden och i Kreditavtal. 
3.2 Kreditbörsen ansvarar för att vid var tid föra register över samtliga Medlemmar och deras respektive Kundnummer.

Användarportal på Webbplatsen
3.3 Som Medlem får Kredittagaren tillgång till en användarportal på Webbplatsen (”Användarportal”). På Användarportalen kan Kredittagaren se Kreditdokumenten, fakturor och genomförda transaktioner samt skicka meddelanden genom Meddelandeformuläret. 
3.4 Inloggning på Användarportalen sker via Webbplatsen genom identifiering med BankID vid första tillfället och därefter med användarnamn och lösenord.

Kreditbörsen-konto
3.5 Medel som betalas in på Kreditbörsen-kontot anses som klientmedel som innehas med redovisningsskyldighet och hålls avskilda från Kreditbörsens egna tillgångar. Endast Medlemmars medel kommer att hållas på Kreditbörsen-kontot. 
3.6 Eventuell ränta som tillförs Kreditbörsen-kontot från Samarbetsbanken kommer att fördelas mellan Medlemmar proportionellt i förhållande till deras aktuella anspråk.

4 Samtycke
Genom medlemskap på Webbplatsen och godkännande av Villkoren accepterar Kredittagaren att:
- Kreditbörsen genom Samarbetsbanken genomför de transaktioner som krävs i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor.
- Kreditbörsen genom Samarbetsbanken utför transaktioner med användande av Kredittagarens på Kreditbörsen-kontot inbetalda medel i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor. 
- På Kreditbörsens begäran (såväl vid ansökningstillfället som vid senare tillfällen) översända sådan information som Kreditbörsen skäligen kan begära för att bedöma Kredittagarens återbetalningsförmåga. Kredittagaren samtycker även till att Kreditbörsen inhämtar kreditupplysningar från det externa kreditupplysningsbolag som Kreditbörsen från tid till annan anlitar. 
- Kreditbörsen, genom sökning i offentliga register, verifierar Kredittagarens identitet.
- Kreditbörsen kontrollerar att Bankkontot tillhör Kredittagaren.
- Kreditbörsen, till Skatteverket eller annan myndighet, rapporterar uppgifter om Kredittagaren och dennes Kredit om sådan rapporteringsskyldighet följer av lag eller förordning. 

5 Fullmakt för Kreditbörsen att agera såsom Kredittagarombud
5.1 Kredittagaren överlåter till Kreditbörsen (i egenskap av Kredittagarombud), eller den som Kreditbörsen i sitt ställe förordnar, att för Kredittagarens räkning:
- Med användande av de medel som Kredittagaren har tillgodo på Kreditbörsen-kontot, göra amorteringar och räntebetalningar till Kreditgivarens bankkonto i enlighet med Kreditavtalet mellan Kreditgivaren och Kredittagaren. 
- Motta meddelanden från Kreditgivaren enligt Kreditavtalet.
- Ge Kreditgivaren skriftligt godkännande att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet till tredje part.
- Förhandla med Kreditgivaren i händelse av att någon bestämmelse i Kreditavtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar, enligt punkt 16 (Bestämmelses ogiltighet) i Kreditavtalet.
5.2 Ett avslutande av medlemskapet på Webbplatsen anses inte medföra att fullmakten enligt punkt 5.1 upphör att gälla, såvida inte Kredittagarens samtliga Krediter har slutreglerats.
5.3 Om fullmakten enligt punkt 5.1 återkallas upphör Kreditbörsens ansvar att tillse att betalningar görs i enlighet med Kredittagarens skyldigheter enligt Kreditavtalet. 

6 Kostnader och avgifter
6.1 Medlemskap på Webbplatsen är kostnadsfritt.
6.2 För varje Kredit kan en kostnad tillkomma. Kostnaden framgår av det erbjudande om Kredit som låntagaren erhåller.
6.3 Om Kredittagaren hamnar i dröjsmål med betalningen enligt Kreditavtalet ska Kredittagaren ersätta Kreditbörsen för kostnader som Kreditbörsen i egenskap av Kreditgivarombud har ådragit sig för att driva in Kreditgivarens eller Kreditgivarnas fordringar mot Kredittagaren. Detta inkluderar rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassoavgift upp till det belopp som framgår av lag (för närvarande 60 kr per påminnelse resp. 180 kr per inkassokrav). Betalningspåminnelse och inkassokrav utgår vid varje utebliven betalning i enlighet med Kreditavtalet. 
6.4 Skatter, kostnader och avgifter, som varken kan betalas via Kreditbörsen och som inte heller påkallats av Kreditbörsen, kan tillkomma med anledning av Villkoren.
6.5 Kostnader och avgifter enligt Villkoren kan komma att ändras i enlighet med punkt 12.2. 

7 Låneprocessen
Kreditansökan och kreditprövning
7.1 Kredittagaren ansöker om Kredit på Webbplatsen. I Kreditansökan anges önskat kapitalbelopp, löptid samt återbetalningsvillkor. 
7.2 Inlämnad Kreditansökan granskas av Kreditbörsen. Granskningen innefattar en kreditprövning grundad på inhämtade uppgifter från kreditupplysningsbolag, kontroll av lämnad information samt vid behov inhämtande av uppgifter från offentliga register. Under granskningsperioden kan Kreditansökan återkallas men inte ändras. Kredittagaren kan se Kreditens status i Användarportalen.
7.3 Kreditbörsen kan, i egenskap av Kreditgivarombud, välja att (i) godkänna Kreditansökan i sin helhet, (ii) återkomma med en Kreditansökan för Kredittagaren med ändrade villkor eller (iii) avslå Kreditansökan. Om Kreditbörsen återkommer med en Kreditansökan med ändrade villkor har Kredittagaren möjlighet att acceptera eller avstå från att lämna en sådan Kreditansökan.

Kreditavtalet
7.4 I samband med en Kreditansökan erhåller Kredittagaren villkoren för Krediten. När Kredittagaren har accepterat villkoren för Krediten genom att signera med sitt BankID ingås ett bindande Kreditavtal i förhållande till varje Kreditgivare som har en Kreditandel i Krediten. Det kan således uppkomma flera Kreditavtal i förhållande till en ansökan om Kredit.
7.5 Om säkerhet ska ställas för Krediten ska Kredittagaren i samband med ingåendet av Kreditavtalet tillse att erforderligt undertecknat Borgensåtagande samtidigt inlämnas. 
7.6 Kreditbörsen ombesörjer i egenskap av Kreditgivarombud utbetalning av kapitalbeloppet till Kredittagarens Bankkonto så snart som möjligt och senast 4 bankdagar efter att Kredittagaren har beviljats Krediten. 

8 Betalningar
8.1 Kredittagaren ansvarar för att tillse att ett belopp som täcker amortering eller återbetalning av kapitalbelopp, ränta och eventuella avgifter finns tillgängligt på Kreditbörsen-kontot senast på förfallodagen. 
8.2 På förfallodagen för en betalning kommer Kreditbörsen i egenskap av Kredittagarombud att tillse att beloppet överförs från Kreditbörsen-kontot till det bankkonto som tillhör Kreditgivaren.
8.3 Om det belopp som Kredittagaren har överfört till Kreditbörsen-kontot på förfallodagen inte är tillräckligt för att betala samtliga förfallna fordringar, kommer Kreditbörsen att avräkna i första hand eventuella kostnader och avgifter till Kreditbörsen i enlighet med punkt 6. Därefter kommer kvarvarande medel att fördelas mellan Kreditgivarna pro rata i förhållande till deras respektive utestående förfallna fordringar. 
8.4 Om det belopp som Kredittagaren har överfört till Kreditbörsen-kontot på förfallodagen inte är tillräckligt för att betala samtliga förfallna fordringar kan dröjsmålsränta och eventuella kostnader och avgifter utgå i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor. Om rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare kostnader tillkomma.

9 Ansvar och ansvarsbegränsning
Kredittagarens ansvar
9.1 Kredittagaren ansvarar för att de uppgifter som Kredittagaren har lämnat till Kreditbörsen vid registrering på Webbplatsen, vid användande av Tjänsten eller annars är korrekta och kompletta och att ändringar av dessa uppgifter utan dröjsmål meddelas Kreditbörsen.
9.2 Kredittagaren svarar för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Kreditgivare enligt Kreditavtalen. 
9.3 Kredittagaren ansvarar för att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga och inte kommer utomstående tillhanda. Om inloggningsuppgifterna har, eller misstänkts ha, kommit utomstående tillhanda ska Kredittagaren omedelbart underrätta Kreditbörsen.
9.4 Kredittagaren ansvarar för att Kredittagaren själv förfogar över Bankkontot och att detta inte överlåts eller pantsätts.
9.5 Kredittagaren ansvarar för att Kredittagaren har gjort en välgrundad bedömning av sin återbetalningsförmåga och av den finansiella risk som Krediten kan medföra. 
9.6 Vid brott mot Villkoren eller vid vårdslöst agerande kan Kredittagaren hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Kreditbörsen eller annan. 

Kreditbörsens ansvar
9.7 Kreditbörsen ger ingen finansiell rådgivning avseende Kredit som erbjuds på Webbplatsen.
9.8 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kreditbörsen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kreditbörsen ansvarar inte heller för skada som orsakats av avbrott eller annan störning i Webbplatsen eller i automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikationer, annan elektronisk kommunikation eller i elförsörjning eller av annan omständighet utanför Kreditbörsens kontroll.
9.9 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada som uppkommit genom att Kredittagaren uppgivit en felaktig uppgift eller genom att någon, med användande av Kredittagarens inloggningsuppgifter, vidtagit åtgärder på Webbplatsen.
9.10 Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditbörsen, om den inte beror på Kreditbörsens grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. Kreditbörsen svarar inte i något fall för indirekt skada.

10 Behandling av personuppgifter m.m.
10.1 Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person. Kreditbörsen kommer att samla in och behandla personuppgifter avseende Kredittagaren med anledning av Kredittagarens registrering som Medlem och Kredittagarens användande av Tjänsten. 
10.2 Kreditbörsen kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter såsom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, IT-leverantörer och andra underleverantörer och samarbetspartners till Kreditbörsen. Kreditbörsen kan även komma att lämna ut personuppgifter till den eller de Kreditgivare som har lämnat en Kredit eller ett krediterbjudande till Kredittagaren, exempelvis i händelse av tvist mellan Kreditgivaren och Kredittagaren.
10.3 Den information som Kreditbörsen anser vara skäligen nödvändig att inhämta ska omgående lämnas av Kredittagaren. Vid misstanke om att utlånade medel används för penningtvätt eller för finansiering av terrorism är Kreditbörsen ålagd att rapportera dessa uppgifter till berörd myndighet. Kredittagaren kommer inte informeras om att sådan rapportering har skett.
10.4 Det huvudsakliga syftet med Kreditbörsens behandling av Kredittagarens personuppgifter är att administrera dennes medlemskap på Webbplatsen och dennes användning av Tjänsten samt att upptäcka och undvika bedrägerier, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Kreditbörsen och dess samarbetspartners kan även komma att rikta marknadsföring mot Kredittagaren.
10.5 Kreditbörsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). 
10.6 Kredittagaren har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära ut information om de personuppgifter som Kreditbörsen har registrerat avseende Kredittagaren. Om personuppgifterna är felaktiga har Kredittagaren rätt att begära rättelse av personuppgifterna. Begäran om information eller rättelse ska lämnas skriftligen till nedanstående adress:

Kreditbörsen Sverige AB
Att. Personuppgiftsansvarig
Box 396
541 28 Skövde

10.7 Genom att acceptera Villkoren samtycker Kredittagaren till att Kreditbörsen behandlar Kredittagarens personuppgifter enligt ovan.

11 Immateriella rättigheter
Webbplatsen omfattas av immateriella rättigheter. Kredittagaren åtar sig att inte kopiera, distribuera, licensiera, modifiera eller på annat sätt använda Webbplatsens innehåll i vidare utsträckning än vad som är nödvändigt för användning av Tjänsten.

12 Ändringar och uppsägning 
Ändringar
12.1 Villkoren gäller mellan Kredittagaren och Kreditbörsen från det att Kredittagaren blev Medlem på Webbplatsen och tills vidare för obestämd tid.
12.2 Kreditbörsen förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Ändring av villkoren ska meddelas Kredittagaren genom information på Webbplatsen eller genom e-post till Kredittagarens registrerade e-postadress, minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft. 
12.3 Om Kredittagaren inte accepterar ändringarna har denne rätt att avsluta sitt medlemskap på Webbplatsen. Medlemskapet kan avslutas först när Kredittagarens utestående Kreditavtal har slutreglerats. För Kreditavtal som är utestående när förändringen träder i kraft tillämpas de villkor som godkändes när Kreditavtalet ingicks. 

Uppsägning
12.4 Kredittagaren kan när som helst säga upp sitt medlemskap på Webbplatsen, förutsatt att Kredittagaren inte har någon utestående Kredit. Uppsägning sker genom att Kredittagaren via Meddelandeformuläret på Webbplatsen informerar Kreditbörsen om att denne önskar säga upp medlemskapet. 
12.5 Kreditbörsen har rätt att genom e-post till Kredittagarens registrerade e-postadress säga upp Kredittagarens medlemskap med omedelbar verkan om Kredittagaren har tillhandahållit oriktiga uppgifter, begår ett väsentligt brott mot Villkoren eller mot ett Kreditavtal, eller det finns misstanke om att Tjänsten utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet. 
12.6 För det fall Kredittagarens medlemskap sägs upp av Kreditbörsen ska Villkoren (i tillämpliga delar) och Kreditavtal avseende utestående Krediter fortsätta att gälla till dess att samtliga Kredittagarens Krediter är slutreglerade, förutsatt att inga hinder för detta föreligger till följd av myndighetsbeslut. Eventuellt innestående saldo som Kredittagaren har på Kreditbörsen-kontot kommer därefter att överföras till Kredittagarens Bankkonto, förutsatt att inga hinder för detta föreligger till följd av myndighetsbeslut.

13 Överlåtelse
13.1 Kredittagaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren utan skriftligt godkännande från Kreditbörsen.
13.2 Kreditbörsen har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan godkännande från Kredittagaren.

14 Klagomål och tvist
14.1 Vid klagomål hänvisas Kredittagaren till Meddelandeformuläret på Webbplatsen.
Svensk lag är tillämplig på Villkoren och en eventuell tvist.

 

 


Version: 3/15/2017 7:22:29 PM

KREDITBÖRSEN – ALLMÄNNA VILLKOR KREDITGIVARE

1 Bakgrund, definitioner m.m.

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) utgör en del av det avtal (”Avtalet”) som har ingåtts mellan Kreditbörsen Sverige AB, 559020-6503), Box 369, 541 28 Skövde, (”Kreditbörsen”) och Kreditgivaren (definierat nedan) avseende tillhandahållande av medlemskap samt Kreditbörsen Sverige AB:s tjänster såsom de närmare beskrivs nedan.

1.2 Kreditbörsen är ett registrerat finansiellt institut enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet samt en registrerad betaltjänstleverantör enligt lag (2010:751) om betaltjänster. Kreditbörsen tillhandahåller på Kreditbörsens hemsida www.kreditborsen.com (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (definierat nedan) och Kreditgivare (definierat nedan) inklusive tillhörande tjänster (gemensamt ”Tjänsten”).

1.3 Tjänsten innebär huvudsakligen att Kreditbörsen

(a) sammanför Kreditgivare och Kredittagare i syfte att förmedla krediter från Kreditgivare till Kredittagare,

(b) tillhandahåller Kreditgivare och Kredittagare betaltjänster för erläggande av betalningar relaterade till Krediten (definierat nedan), samt

(c) bistår Kreditgivaren med indrivning av förfallna fordringar.

1.4 För en närmare beskrivning av Tjänsten hänvisas till den information som vid var tid finns att tillgå på Webbplatsen.

1.5  Tjänsten utförs i enlighet med eventuell tillämplig tvingande lagstiftning samt i enlighet med dessa Villkor (exempelvis lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”)). Tillämplig tvingande lagstiftning ska ha företräde framför dessa Villkor i händelse av konflikt.

1.6 Endast Medlemmar (definierat nedan) har rätt att använda och få tillgång till Tjänsten.

1.7 Villkoren reglerar endast avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kreditgivaren avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Villkoren utgör inte något trepartsavtal mellan Kreditbörsen, Kreditgivare och Kredittagare. Avtalsförhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i ett särskilt upprättat kreditavtal som ingås mellan Kredittagare och Kreditgivare (”Kreditavtal”).

1.8 Företrädare för en Kredittagare, eller annan person, kan teckna ett borgensåtagande där denne åtar sig ett betalningsansvar för Kredittagarens samtliga skulder till Kreditgivaren (”Borgensåtagande”). Kreditavtal och, om tillämpligt Borgensåtagande, benämns gemensamt ”Kreditdokument”.

1.9 Utöver vad som i övrigt framgår av dessa Villkor ska följande ord och uttryck ha den innebörd som anges nedan:

Användar-ID:    

Kreditgivarens användarnamn efter registrering som Medlem på Webbplatsen

Användaruppgifter        

Kreditgivarens Användar-ID och lösenord

Klientmedelskontot       

Ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto som Kreditbörsen innehar i Medlemmarnas namn hos Samarbetsbanken

Kredit   

Samtliga lån som en eller flera Kreditgivare har lämnat till en Kredittagare; en Kredit består av kapitalbelopp, ränta och eventuella kreditkostnader

Kreditbörsenkonto         

Ett eller flera konton som Medlem har hos Kreditbörsen

Kreditgivare      

Fysisk eller juridisk person som är Medlem och överfört medel till Klientmedelskonto för lämnande av Kredit

Kreditgivarrepresentanter          

Fysiska personer som representerar en Kreditgivare som är en juridisk person

Kredittagare      

Näringsidkare med hemvist i Sverige som är Medlem och ansökt om Kredit

Medlem              

En fysisk eller juridisk person som ansökt och beviljats medlemskap genom Webbplatsen eller genom utskriven ansökan samt erhållit ett Kreditbörsenkonto

Samarbetsbank

Den bank som innehar Klientmedelskontot

2 MEDLEMSKAP

Godkännande

2.1 Tjänsten tillhandahålls endast efter Kreditgivarens godkännande av dessa Villkor och efter Kreditbörsens godkännande av Kreditgivaren som Medlem.

2.2 Kreditbörsen har rätt att neka en Kreditgivare medlemskap om Kreditbörsen på grund av någon omständighet relaterad till Kreditgivaren (såsom medborgarskap eller säte) orsakas eller kan komma att orsakas negativa skatterättsliga eller andra legala konsekvenser. Kreditbörsen har därtill rätt att neka en Kreditgivare medlemskap om denne är omyndig eller av annan anledning saknar full rättshandlingsförmåga.

Kundnummer

2.3 Varje Medlem tilldelas ett unikt kundnummer. Medlems kundnummer används för att identifiera Kredittagare respektive Kreditgivare i samtliga handlingar (inklusive Kreditavtal) och korrespondens.

2.4 Kreditbörsen ansvarar för att vid var tid föra register över samtliga Medlemmar och deras respektive kundnummer.

Användarportal

2.5 Efter beviljat medlemskap får Medlem tillgång till en användarportal på Webbplatsen (”Användarportal”) där Medlem bl.a. kan ta del av Kreditdokumenten samt handlingar relaterade till dessa (bl.a. fakturor och information om genomförda transaktioner).

2.6 För att logga in på Användarportalen första gången krävs att Medlem identifieras genom BankID. Därefter kan Medlem logga in på Användarportalen med angivande av Användaruppgifter.

2.7 Medlem har endast rätt att nyttja Tjänsten genom användande av egna Användaruppgifter. Medlem är skyldig att säkerställa att Användaruppgifterna hålls hemliga och att någon annan inte får del av dem. Medlem får inte på något sätt medverka till att någon annan använder Tjänsten i dennes namn.

2.8 Medlem är skyldig att omedelbart ändra lösenord samt meddela Kreditbörsen om denne har vetskap, eller anledning att tro, att någon annan fått del av dennes Användaruppgifter. Kreditbörsen har därvid rätt att spärra aktuella Användaruppgifter.

2.9 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas Medlem på grund av att någon annan än Medlem har fått tillgång till Användaruppgifter.

2.10 Kreditbörsen har rätt att utan att meddela Medlem omedelbart stänga av Medlem från utnyttjande av Tjänsten om Kreditbörsen har vetskap eller misstanke om att Medlems Användaruppgifter används eller kan komma att användas av annan än Medlem. De rättigheter och skyldigheter som följer av Avtalet och dessa Villkor ska i övrigt fortsätta gälla även efter sådana åtgärder som anges ovan har vidtagits.

3 KREDITBÖRSENKONTO

3.1 En Medlem erhåller ett Kreditbörsenkonto. Kreditgivarens samtliga betalningstransaktioner till Kreditbörsen ska genomföras med angivande av dennes Kreditbörsenkonto. Genom Användarportalen kan Kreditgivaren ta del av samtliga transaktioner som genomförts till respektive från dennes Kreditbörsenkonto, samt få uppgift om saldo från tid till annan.

3.2 Överföring av medel till samt från Kreditgivarens Kreditbörsenkonto måste ske från respektive till ett bankkonto som är registrerat i dennes namn. Kreditbörsen har rätt att vidta åtgärder för att verifiera att Kreditgivarens bankkonto tillhör Kreditgivaren. Ett bankkonto som inte tillhör Kreditgivaren får inte användas för transaktioner till eller från Kreditgivarens Kreditbörsenkonto.

3.3 Eventuell ränta som tillförs Klientmedelskontot fördelas mellan Medlemmarna pro rata grundat på respektive Medlems tillgodohavandebelopp och tid som medel varit innestående på Klientmedelskontot.

3.4 Kreditgivaren har rätt att överföra hela eller delar av det belopp som är innestående på dennes Kreditbörsenkonto och som inte har spärrats av Kreditbörsen med anledning av att Kreditgivaren har åtagit sig att lämna en Kredit (se närmare under punkten 4.1).

4 ANSÖKAN OCH LÄMNANDE AV KREDIT

4.1 Kredittagare lämnar en ansökan om Kredit på Webbplatsen. Kreditbörsen granskar samtliga ansökningar och lämnar därefter, på uppdrag av Kreditgivaren, erbjudanden om Kredit till Kredittagare med angivande av kreditbelopp, kredittid och räntesats baserat på de uppgifter respektive Kredittagare lämnat vid ansökan. I samband därmed spärras ett belopp på Kreditgivarens Kreditbörsenkonto som motsvarar de erbjudna Krediternas sammanlagda belopp.

4.2 Om Kredittagare accepterar det erbjudande om Kredit som Kreditbörsen lämnat för Kreditgivarens räkning ingår Kreditbörsen för Kreditgivarens räkning Kreditavtal med Kredittagare.

4.3 En Kredit får inte överstiga det belopp Kreditgivaren angett att denne vill allokera till en enskild Kredit och det sammanlagda Kreditbeloppet får inte överstiga det totala belopp som är tillgängligt på Kreditbörsenkontot.

4.4 Kreditbörsens målsättning är att fördela de medel Kreditgivaren har tillgängligt på dennes Kreditbörsenkonto mellan flera Kredittagare för att Krediterna ska motsvara en genomsnittligt sett god avkastning med hänsyn till de ansökningar om Kredit som vid var tid är möjliga att för Kreditgivaren att finansiera.

4.5 Fördelningen av Kreditgivarens medel mellan olika Krediter sker normalt enligt en av Kreditbörsen framtagen fördelningsalgoritm och en Kreditgivare kan inte räkna med att erhålla samma fördelning av Krediter som någon annan Kreditgivare.

4.6 Kreditgivaren får besked av Kreditbörsen om ingångna Kreditavtal och storleken på Krediterna så snart Kredittagare accepterat erbjudande om Kredit och Kreditbörsen för Kreditgivarens räkning ingått Kreditavtal med Kredittagare. För det fall Borgensåtagande lämnats av företrädare för Kredittagare underrättas Kreditgivaren även om det. Kreditgivaren kan ta del av Kreditdokumenten på dennes Användarportal.

5 ÅTERBETALNING AV KREDIT

5.1 När en Kredit ska återbetalas enligt Kreditavtalet överför Kreditbörsen såsom kredittagarombud det aktuella beloppet från Kredittagarens Kreditbörsenkonto till respektive Kreditgivares Kreditbörsenkonto.

5.2 För det fall Kredittagarens Kreditbörsenkonto inte har medel innestående som fullt ut täcker det belopp som ska återbetalas kommer respektive Kreditgivare att erhålla betalning av Kredittagaren med ett belopp som motsvarar Kreditgivarens andel av samtliga förfallna fordringar på Kredittagaren pro rata, efter avräkning av eventuella kostnader och avgifter.

5.3 Kredittagare svarar ensamt för sina åtaganden och skyldigheter i förhållande till Kreditgivare i enlighet med Kreditdokumenten. Kreditbörsen har inget ansvar för Kredittagares förpliktelser och Kreditgivaren är införstådd med att det finns en risk att Kredittagaren inte kan återbetala Krediten i tid och/eller till fullo. I enlighet med villkoren i Kreditavtalet utgår dröjsmålsränta vid försenad betalning.

6 SAMTYCKEN OCH LÄMNANDE AV FULLMAKT

6.1 Genom godkännandet av dessa Villkor samtycker Kreditgivaren till:

(a) att Kreditbörsen får behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår av punkten 11 nedan,

(b) att Kreditbörsen har rätt att hämta in samt begära, och Kreditgivaren en skyldighet att lämna, all den information och de handlingar som Kreditbörsen behöver ha för att kunna fullgöra samtliga skyldigheter enligt de avtal som ingåtts med Kreditbörsen samt enligt lag och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till uppgifter för att uppnå kundkännedom,

(c) att Kreditbörsen lämnar uppgifter om Kreditgivaren och dennes inkomster från Krediter till Skatteverket och eventuella andra myndigheter som Kreditbörsen är skyldig att lämnar uppgifter till enligt lag, förordning eller föreskrifter, och

(d) att Kreditbörsen har rätt, men ingen skyldighet, att från Kreditgivaren utan krav på ersättning överta Krediter där Kredittagaren är i mer än två års dröjsmål med att erlägga betalning.

6.2 Genom att acceptera dessa Villkor lämnar Kreditgivaren fullmakt till Kreditbörsen att agera som ombud för Kreditgivaren i alla ärenden mellan Kreditgivaren och de Kredittagare som Kreditbörsen förmedlar Krediter till. Fullmakten för Kreditbörsen att agera som kreditgivarombud omfattar rätten att för Kreditgivarens räkning:

(a) ingå Kreditdokument,

(b) vidta åtgärder med anledning av Borgensåtagande,

(c) förhandla och träffa överenskommelser med Kredittagare avseende anstånd med betalningar eller andra åtgärder om Kredittagaren har betalningssvårigheter (inklusive, men inte begränsat till avbetalningsplaner), under förutsättning att sådana åtgärder bedöms vara till Kreditgivarens fördel,

(d) företräda Kreditgivaren och för dennes vägnar agera i alla ärenden som är relaterade till en Kredit hos svensk domstol, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter, och

(e) genomföra de betalningar som krävs med anledning av lämnade Krediter samt i enlighet med dessa Villkor.

6.3 Fullmakten gäller för hela perioden under vilken Kreditgivaren är Medlem och/eller part till något Kreditdokument.

6.4 För det fall en domstol eller annan myndighet så skulle begära, och i syfte att ta tillvara Kreditgivarens rättigheter i enlighet med punkten 6.2 (d) ovan, samtycker Kreditgivaren till att lämna en särskild fullmakt i original till Kreditbörsen i enlighet med de närmare instruktioner Kreditbörsen lämnar.

7 KREDITGIVARENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

7.1 Kreditgivaren är ansvarig för användandet av Tjänsten och Kreditbörsenkontot och för de Krediter denne lämnar. Kreditgivaren är införstådd med att Kreditbörsen inte på något sätt garanterar en Kredittagares återbetalning av en Kredit och inte heller ansvarar på annat sätt för fullgörande av en Kredittagares skyldigheter enligt Kreditavtal.

7.2 Kreditgivaren ansvarar för att de uppgifter som Kreditgivaren tillhandahåller Kreditbörsen eller andra Medlemmar i samband med utnyttjandet av Tjänsten är korrekta och fullständiga i alla avseenden.

7.3 Kreditgivaren åtar sig att alltid lämna Krediter med beaktande av att det innebär en risk att låna ut pengar och att kreditförluster kan uppstå.

7.4 Kreditgivaren ansvarar för att ersätta all skada och förlust (inklusive ren förmögenhetsskada samt indirekt skada) som drabbar Kreditbörsen eller någon annan till följd av att Kreditgivaren uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter mot dessa Villkor.

7.5 För det fall att svensk eller utländsk myndighet skulle finna att Krediter som lämnats via Tjänsten utgör tillstånds- eller registreringspliktig verksamhet är det Kreditgivarens ansvar att tillse att erforderligt tillstånd och/eller registrering innehas.

8 KREDITBÖRSENS RÄTTIGHETER M.M.

8.1 Kreditbörsen har rätt att ta bort uppgifter som Kreditgivaren lämnar på Webbplatsen, för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

8.2 Kreditbörsen erbjuder inte finansiell rådgivning eller andra råd med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten.

8.3 Kreditbörsen lämnar ingen garanti avseende tillgängligheten till eller funktionaliteten av Tjänsten eller Webbplatsen. Kreditbörsen har rätt att helt eller delvis begränsa tillgängligheten av Tjänsten i syfte att genomföra underhåll av teknisk utrustning eller avhjälpa tekniska fel. Kreditbörsen kommer i den utsträckning som är möjligt att informera om planerade begränsningar av Tjänstens tillgänglighet.

8.4 Kreditbörsen ansvarar inte för någon skada eller förlust som orsakas Kreditgivaren eller någon annan med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten eller med anledning av begränsningar i möjligheten att använda Tjänsten eller Webbplatsen annat än om Kreditbörsen grovt vårdslöst eller uppsåtligt orsakat sådan skada eller förlust.

9 FORCE MAJEURE

Kreditbörsen ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Kreditbörsens åtaganden enligt Avtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Kreditbörsens kontroll. Exempel på omständighet utom Kreditbörsens kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, internet- eller annan kommunikations¬förbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd.

10 AVGIFTER

10.1 Kreditbörsen tar inte ut någon avgift för medlemskap på Webbplatsen, innehav av Kreditbörsenkonto eller för deltagande i aktiviteter för att lämna Kredit. Kreditbörsen erhåller som ersättning för sin tjänst 30% av inbetald ränta innan den betalas till medlemmens Kreditbörsenkonto. Vidare erhåller Kreditbörsen samtliga avgifter av typen påminnelse, inkasso, processavgifter relaterade till Kronofogden och eventuella domstolsärenden. Eventuella ansökningsavgifter till Kronofogden och domstolar dras från medlemmens Kreditbörsenkonto när de uppstår och återbetalas när Kreditbörsen erhåller betalning av dessa från Kronofogden.

11 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

11.1 Kreditbörsen behandlar personuppgifter med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten.

11.2 Kreditbörsen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Kreditbörsen, eller annan på uppdrag av Kreditbörsen, genomför med anledning av Tjänsten.

11.3 Kreditgivaren lämnar sitt samtycke till behandling av personuppgifter för följande ändamål:

(a) Registrering

Kreditgivaren samtycker till att lämna, samt att Kreditbörsen får inhämta och behandla, de uppgifter som krävs för att Kreditbörsen ska kunna registrera Kreditgivaren. Uppgifterna omfattar bl.a. namn, e-postadress och personnummer för Kreditgivaren samt en eller flera företrädare för Kreditgivaren. Personnummer kommer att behandlas i syfte att säkerställa Kreditgivarens, eller Kreditgivarens företrädares, identitet genom BankID eller på annat motsvarande sätt.

(b) Betalningsuppgifter

Kreditgivaren samtycker till att lämna, samt att Kreditbörsen får behandla, alla de uppgifter som krävs för att Kreditgivaren ska kunna genomföra betalningstransaktioner. Uppgifterna omfattar bl.a. kontonummer samt historik över utförda transaktioner.

(c) Tekniska tjänster

Kreditgivaren samtycker till att Kreditbörsen använder, sammanställer, analyserar och på annat sätt behandlar information om Kreditgivarens användning av Tjänsten. Behandlingen omfattar bl.a. inloggningar och annan teknisk användarinformation, inklusive teknisk och historisk information från Kreditgivarens webbläsare såsom språkinställningar, tidigare besökta webbplatser och operativsystem. Kreditbörsen har rätt att använda cookies och liknande teknik för att inhämta ovannämnd information.

11.4 Kreditgivaren samtycker till att Kreditbörsen behandlar informationen enligt punkten 11.3 i syfte att

(a) administrera Kreditgivarens medlemskap och Kreditbörsenkonto, tillhandahålla Tjänsten och i övrigt uppfylla avtalet med Kreditgivaren,

(b) marknadsföra Kreditbörsens och Kreditbörsens samarbetspartners produkter och tjänster och för att informera om uppdateringar av Tjänsten eller dessa Villkor,

(c) analysera Kreditgivarens användning av Tjänsten i syfte att förbättra och utveckla Tjänsten och/eller nya tjänster och produkter,

(d) säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, föra statistik och övervaka och förhindra att Tjänsten används i strid med Villkoren samt för att tillvarata Kreditbörsens eller annans rättigheter enligt dessa Villkor,

(e) möjliggöra finansiering eller överlåtelse av hela eller delar av Kreditbörsen, samt

(f) uppfylla skyldigheter enligt lag, förordning eller föreskrifter.

11.5 Kreditbörsen är inte skyldig att tillhandahålla Tjänsten om Kreditgivaren inte lämnar den information som anges i punkten 11.3.

11.6 Kreditgivaren samtycker till att Kreditbörsen behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring av Kreditbörsen eller Kreditbörsens samarbetspartners.

11.7 Kreditgivaren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Kreditgivaren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Kreditbörsen på info@kreditborsen.com.

11.8 Kreditgivaren samt eventuella Kreditgivarrepresentanter samtycker till att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

11.9 Kreditgivaren och Kreditgivarrepresentanten har rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår, få information om den behandling av personuppgifter som Kreditbörsen utför avseende Kreditgivaren eller Kreditgivarrepresentanten. Kreditgivaren och Kreditgivarrepresentanten har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om en Kreditgivare eller Kreditgivarrepresentant önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska detta ske skriftligen till Kreditbörsen på nedanstående adress:

Kreditbörsen AB

Personuppgiftsansvarig

Box 396

541 28 Skövde

12  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om annat inte anges i dessa Villkor eller på Webbplatsen, har Kreditbörsen, eller Kreditbörsens licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Webbplatsen. Medlem får inte utan Kreditbörsens skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet på Webbplatsen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag.

13 ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANSAVTALSLAGEN

13.1 En Kreditgivare som utgör en konsument har enligt Distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar från det att denne blev Medlem ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Kreditgivaren göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@kreditborsen.com.

13.2 I enlighet med Distansavtalslagen upplyser Kreditbörsen om följande:

(a) Kreditbörsen är registrerad hos Finansinspektionen som finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och som registrerad betaltjänstleverantör i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster och Kreditbörsen står under Finansinspektionens tillsyn.

(b) Med Avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Kreditbörsen eller påförs av Kreditbörsen.

(c) Kreditbörsen kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Kreditgivarens utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

(d) Kreditbörsen följer marknadsföringslagen (2008:486).

(e) Kreditdokumentation och all kommunikation inom Tjänsten kommer att upprättas och ske på svenska.

14 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING

Ändringar

14.1 Utöver vad som anges i övrigt i dessa Villkor, har Kreditbörsen rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Medlem om sådana förändringar minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft.

14.2 Information om villkorsändringar kommer att lämnas via meddelande på Webbplatsen eller via e-post till den e-postadress som Medlem angivit vid registrering.

14.3 Om Medlem inte accepterar förändringarna har Medlem rätt att begära att medlemskapet ska upphöra den dag ändringarna träder i kraft. För Kreditavtal som redan ingåtts när sådana förändringar träder i kraft gäller de villkor som tillämpades när Kreditavtalet ingicks, även om Medlem avslutar medlemskapet, under hela Kreditavtalets löptid.

Uppsägning

14.4 En Kreditgivare kan säga upp medlemskapet genom att skicka meddelande per e-post till info@kreditborsen.com.

14.5 En uppsägning av medlemskapet träder i kraft omedelbart, eller om Kreditgivaren är part till ett Kreditavtal, så snart samtliga Kreditavtal som Kreditgivaren har ingått har löpt ut. Dessa Villkor ska gälla till dess uppsägningen av medlemskapet trätt i kraft. En uppsägning av medlemskapet påverkar inte Kreditdokument som Kreditgivaren vid tidpunkten för uppsägningen är part till.

14.6 En Kreditgivare har efter en uppsägning med omedelbar verkan inte längre rätt att använda Tjänsten.

14.7 Kreditbörsen har rätt att säga upp Kreditgivarens medlemskap med omedelbar verkan, eller per det datum Kreditbörsen bestämmer, och därmed hindra Kreditgivarens fortsatta nyttjande av Tjänsten, genom meddelande till den e-postadress som angivits vid registreringen, om

(a) Kreditgivaren tillhandahållit oriktiga uppgifter vid registreringen,

(b) Kreditgivaren begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor eller något Kreditdokument, eller

(c) Kreditbörsen misstänker att Kreditgivaren är inblandad i penningtvättsverksamhet, annan olaglig verksamhet eller verksamhet som Kreditbörsen anser framstår som oetisk eller i strid med syftet med tillhandahållandet av Tjänsten.

14.8 Efter att en uppsägning av medlemskapet trätt i kraft ska innestående saldo på Kreditbörsenkonto omgående överföras till Kreditgivarens bankkonto.

15 SEKRETESS

Kreditbörsen och Kreditgivaren förbinder sig att inte utan samtycke röja konfidentiell information avseende någon av parterna. Kreditgivaren är dock införstådd med och samtycker till att Kreditbörsen kommer att tillhandhålla information om Kreditgivaren till annan i syfte att fullgöra sina åtaganden i enlighet med dessa Villkor. Kreditgivaren är vidare införstådd med och samtycker till att Kreditbörsen kommer att rapportera eventuella miss¬bruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.

16 ÖVERLÅTELSE

16.1 Kreditgivaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Kreditbörsens skriftliga godkännande.

16.2 Kreditbörsen har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Medlems godkännande. Vidare har Kreditbörsen rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet.

17 ÖVRIGT

17.1 Avtalet utgör en fullständig reglering av de frågor som Avtalet berör.

17.2 Kreditbörsen och Kreditgivaren är överens om att om någon bestämmelse i Avtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i Avtalet gälla i tillåten utsträckning.

18 KLAGOMÅL OCH TVISTER

18.1 Klagomål kan lämnas skriftligen till Kreditbörsen på nedanstående adress:

Kreditbörsen AB

Klagomålsansvarig

Box 396

541 28 Skövde

Kreditbörsen hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering för finansiella tjänster till konsumenter.

18.2 En Kreditgivare som är en konsument kan även få information och vägledning i frågor som rör finansiella institut av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos konsumentvägledaren i dennes hemkommun.

18.3 Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Kreditbörsen och Kreditgivaren. Om en frivillig överenskommelse inte kan nås kan tvisten, på Kreditgivarens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om Kreditgivaren är en konsument. Kreditbörsen åtar sig att följa ARN:s beslut. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol.

18.4 Denna punkt 18 ska gälla även efter Avtalets upphörande.


Version: 4/19/2017 2:29:50 PM